Financování  

I.

Financování

Dolfin RE s.r.o. spolupracuje s UniCredit Bankou. V případě zájmu náš tým Vám poskyte více informací.


byty Žižkov

II.

Realizace koupě ústní rezervace (nezávazná)

Ústní rezervace je nezávazné vyjádření předběžného zájmu o koupi nemovitosti na základě které prodávající rezervuje zájemci po dobu několika dnů požadovanou nemovitost. Poté, musí být tato rezervace buď potvrzena uzavřením rezervační smlouvy, nebo zaniká, a o koupi dané nemovitosti se může ucházet další zájemce. Zde platí, že zájemce, který uzavře písemnou rezervační smlouvu jako první, má při následné koupi nemovitosti přednost.


byty Žižkov

Rezervační smlouva (závazná)

Závaznou rezervací se rozumí uzavření písemné rezervační smlouvy, jejímž uzavřením se prodávající zavazuje nenabízet danou nemovitost dalším zájemcům po určitou (rezervační) dobu a zájemce stvrzuje, že má vážný zájem nemovitost koupit. Rezervační smlouva zavazuje kupujícího k úhradě rezervačního poplatku (zálohy) ve výši 250.000,- CZK, a to do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího uzavření a obě smluvní strany k podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (budoucí kupní smlouva) nebo samotné smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (kupní smlouva), a to nejpozději do konce rezervační lhůty, která je zpravidla 2 (dva) až 3 (tři) měsíce ode dne uzavření rezervační smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy je tato rezervační záloha započtena na kupní cenu. Uzavřením rezervační smlouvy se ruší veškerá předchozí předsmluvní ujednání a tato rezervační smlouva je nahrazuje. V případě, že zájemce neuzavře v rezervační smlouvě budoucí kupní smlouvu nebo kupní smlouvu, propadá rezervační záloha ve prospěch prodávajícího.


byty Žižkov

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (budoucí kupní smlouva)

V některých případech uzavírají strany před samotnou kupní smlouvu ještě budoucí kupní smlouvu. Tuto budoucí kupní smlouvu musí strany uzavřít během pevně stanovené rezervační lhůty uvedené v rezervační smlouvě. Rezervační lhůta je kupujícímu poskytnuta na případné vyřízení financování prostřednictvím banky. V budoucí kupní smlouvě se strany zavazují uzavřít v určité, smluvené lhůtě, kupní smlouvu a tento svůj závazek potvrzují smluvní pokutou. Pokud do této určené lhůty jedna ze stran neuzavře kupní smlouvu, je povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní pokutu.

Po uzavření budoucí kupní smlouvy a před uzavřením kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit zbývající část kupní ceny buď na výnosový účet, jistotní účet nebo na úschovný účet advokátní úschovy advokáta určeného prodávajícím.


byty Žižkov

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (kupní smlouva)

Ve valné většině prodejů se uzavírá mezi stranami přímo samotná kupní smlouva. V takovém případě musí být kupní smlouva uzavřena stranami v pevně stanovené rezervační lhůtě, která je uvedena v rezervační smlouvě. Rezervační lhůta je kupujícímu poskytnuta na případné vyřízení financování prostřednictvím banky. Při podpisu této smlouvy musí být již kupujícím předložen způsob financování nemovitosti. Zbývající část kupní ceny je kupujícím hrazena na výnosový účet nebo na vázaný jistotní účet u UnicereditBank nebo do advokátní úschovy advokáta, určeného prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy.

V případě, že se prodávající se zájemcem dohodnou, že se po rezervační smlouvě bude uzavírat budoucí kupní smlouva, musí strany uzavřít kupní smlouvu v dohodnuté lhůtě, určené v budoucí kupní smlouvě. Bližší podrobnosti jsou uvedeny u “Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (Budoucí kupní smlouva)”. Smlouva o jistotním účtu nebo smlouva o advokátní úschově se uzavírá společně s budoucí kupní smlouvou nebo případně s kupní smlouvou a slouží jako úschova kupní ceny.  byty Praha 10 – Vršovice  

Developer

byty Praha 10 – Vršovice
Architekt

byty Praha 10 – Vršovice
Financující banka

byty Praha 10 – Vršovice
Generální dodavatel

byty Praha 10 – Vršovice